Voorwaarden Carfood Tankpas

//Voorwaarden Carfood Tankpas
Voorwaarden Carfood Tankpas 2019-07-29T16:48:30+01:00
 1. Uitsluitend volledig ingevulde aanvraagformulieren, inclusief een kopie van het inschrijvingsbewijs KVK en/of legitimatiebewijs, komen in aanmerking voor behandeling.
 2. Cliënt betaalt aan Carfood Motorbrandstoffen B.V. éénmalig een bedrag ad € 5,- inclusief BTW voor de kosten van aanmaak van de verstrekte Carfood Tankpas. (geldt niet bij omwisselen tankpassen bij nieuw Carfood tankstation)
 3. De Carfood tankpas dient altijd veilig te worden bewaard om te verzekeren dat deze niet wordt gebruikt door een onbevoegde partij. De pas mag vooral niet in een onbewaakt voertuig blijven liggen. De klant verbindt zich ertoe regelmatig te controleren of de pas niet kwijt, gestolen of zonder toestemming gebruikt is alsmede om de rekeningoverzichten te controleren. De klant is verplicht regelmatig te controleren dat de pas niet is nagemaakt, gekopieerd of frauduleus gebruikt wordt. Dit houdt vooral het controleren van facturen en transactiebewijzen in.
 4. Cliënt ontvangt na acceptatie van de aanvraag de Carfood Tankpas, welke is voorzien van een Persoonlijk Identificatie Nummer (pincode). Deze pincode wordt slechts één maal verstrekt. Zowel de Carfood Tank-pas als de verstrekte pincode zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Cliënt verplicht zich de toegekende pincode geheim te houden. De pincode mag nooit bij of in de buurt van de tankpas worden bewaard. Carfood Motorbrandstoffen B.V. adviseert de pincode uit het hoofd te leren en het papier waarop de pincode staat te vernietigen.
 5. Van tijd tot tijd mag Carfood Motorbrandstoffen B.V. een risico-inschatting uitvoeren gebaseerd op specifieke criteria, vooral met het oog op het risico van achterstallige betalingen of wanbetalingen. Indien er gevaar bestaat dat een klant achter raakt of nalatig is met betalingen, is Carfood Motorbrandstoffen  B.V. gerechtigd om de pas tijdelijk of permanent te blokkeren en/of extra risicokosten te eisen voor alle transacties die overeenkomstig deze clausule met de pas worden verricht. Carfood Motorbrandstoffen B.V. schat het risico in op basis van de informatie van een kredietbeoordelingsinstantie verstrekte betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van de klant. Als het betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van de klant niet meer voldoet, mogen er risicokosten tot maximaal 20% van de brandstofprijs worden berekend voor rekening van de klant. Vergelijkbare risicokosten mogen worden berekend als er geen kredietbeoordelingsinformatie over de klant voorhanden is. Deze risicokosten worden berekend tot het betalingsgedrag en/of de kredietwaardigheid van de klant drie maanden lang op een voor Carfood Motorbrandstoffen B.V. aanvaardbaar niveau heeft gestaan. De risico-inschatting en de beslissing om een pas te blokkeren en/of om risicokosten te berekenen worden uitsluitend door Carfood Motorbrandstoffen B.V. gedaan op basis van de door de betrokken kredietbeoordelingsinstantie verstrekte informatie. De kredietbeoordelingsinstantie heeft geen invloed op deze beslissing. Carfood Motorbrandstoffen B.V. is noch verplicht de klant te informeren over het berekenen van risicokosten, noch om de klant te voorzien van de kredietbeoordelingsinformatie. Bovendien mag Carfood Motorbrandstoffen B.V. op elk moment aanvullende waarborgen eisen op basis van de bepaalde kredietlimiet.  Als de kredietlimiet wordt overschreden, is Carfood Motorbrandstoffen B.V. gerechtigd de pas te annuleren.
 6. De aan cliënt verstrekte Carfood Tankpas dient uitsluitend voor het aankopen van motorbrandstoffen en shopartikelen bij de tankstations waar de Carfood tankpas wordt geaccepteerd.
 7. Bij gebruik van de pas op een betrokken participerende locatie, wordt de bezitter van de pas geacht gemachtigd te zijn volgens deze overeenkomst goederen en diensten te ontvangen uit naam en voor rekening van de klant. Met het invoeren van de pin-code bevestigt de houder van de pas de volledige ontvangst van goederen en diensten. Dit is bindend voor de klant. Als het niet mogelijk is een pin-code in te voeren, is de deelnemende partij gerechtigd de identiteit van de houder van de pas op een andere manier te verifiëren, bijv. door de handtekening van de persoon te vergelijken met die op de pas, of door het registratienummer van het voertuig op de pas te vergelijken met het voertuig op de locatie.
 8. Cliënt dient het bedrag aan Carfood Motorbrandstoffen B.V. waarvoor aankopen zijn gedaan, resp. is getankt en welk bedrag is aangegeven op het kassasysteem, resp. afleveringsbewijs één maal per 7 dagen aan Carfood Motorbrandstoffen te voldoen. Cliënt ontvangt periodiek een omschrijving, van de met de Carfood Tankpas aangekochte brandstoffen en shopartikelen. Cliënt machtigt op verzoek van Carfood Motorbrandstoffen B.V. tot het automatisch doen incasseren van verschuldigde bedragen ten laste van een door cliënt aangehouden bankrekening. Cliënt zal te allen tijde zorg dragen voor voldoende saldo op deze rekening. Bedrijven kunnen op aanvraag een gespecificeerde (e-)factuur ontvangen. De factuur en/of het bankafschrift geeft aan welk totaalbedrag, inclusief BTW, cliënt over de op het overzicht aangegeven periode aan Carfood Motorbrandstoffen B.V. is verschuldigd.
 9. Indien onverhoopt een incasso door bank wordt geweigerd, is Carfood Motorbrandstoffen B.V. gerechtigd met onmiddellijke ingang het gebruik van de Carfood Tankpas te blokkeren. Pas als cliënt zijn betalingsverplichtingen m.b.t. de Carfood Tankpas heeft voldaan, inclusief de door Carfood Motorbrandstoffen B.V. gemaakte extra kosten, kan de blokkering worden opgeheven.
 10. Intrekking door cliënt van de verstrekte machtiging van deze overeenkomst is slechts mogelijk indien cliënt Carfood Motorbrandstoffen B.V. hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte stelt waarbij tevens een termijn van twee weken in acht wordt genomen voor de bepaling van de formele einddatum van de eerder afgegeven incassomachtiging. Gedurende deze termijn van twee weken blijft de door cliënt afgegeven incassomachtiging volledig van kracht, zodat Carfood Motorbrandstoffen B.V. in staat wordt gesteld betaling te verkrijgen voor alle door middel van de Carfood Tankpas gedane transacties. Intrekking van de incassomachtiging door cliënt geeft Carfood Motorbrandstoffen B.V. het recht onverwijld het gebruik van de Carfood Tankpas te blokkeren.
 11. Bij verlies of diefstal van de Carfood Tankpas dient cliënt Carfood Motorbrandstoffen B.V. hiervan onmiddellijk telefonisch, gevolgd door een bevestiging per brief en/of fax en/of e-mail, in kennis te stellen. Carfood Motorbrandstoffen B.V. zal direct (binnen 1 werkdag) na de melding de vermiste Carfood Tankpas voor verder gebruik blokkeren. Tot aan het moment dat Carfood Motorbrandstoffen B.V. heeft bevestigd dat de betreffende pas geblokkeerd is, blijft de cliënt aansprakelijk voor kosten verbonden aan het gebruik van de Carfood Tankpas en voor de transactie(s) die met de tankpas zijn uitgevoerd. Voor het verstrekken van een nieuwe Carfood Tankpas zijn overeenkomstig artikel 2 de standaard aanmaakkosten verschuldigd.
 12. Cliënt verplicht zich jegens Carfood Motorbrandstoffen B.V. direct schriftelijk kenbaar te maken alle wijzigingen die te maken hebben met adressering, facturering en voorts alle gegevens die in de relatie tussen Carfood Motorbrandstoffen B.V. en cliënt noodzakelijk zijn voor het ongestoord doen voortduren van de relatie.
 13. Indien de cliënt met de Carfood Tankpas LNG tankt, is de cliënt verplicht om in het bezit te zijn van een geldig certificaat (Tanken Vloeibaar Methaan), dan wel zich bereid te verklaren een cursus tot certificering te volgen om het certificaat te behalen.
 14. Door partijen kan de overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven. Cliënt levert bij beëindiging van de overeenkomst de verstrekte Carfood Tankpas op het station in.
 15. Carfood Motorbrandstoffen B.V. heeft te allen tijde het recht de inhoud van de Voorwaarden Carfood Tankpas te wijzigen of aan te vullen. In geval Carfood Motorbrandstoffen B.V. dit recht uitoefent heeft cliënt het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 16. Voorts zijn op het gebruik van de Carfood Tankpas de algemene Levering- en verkoopvoorwaarden van Carfood Motorbrandstoffen B.V. van toepassing. Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag verstrekt en zijn tevens gedeponeerd bij het Handelsregister van de regionale Kamer van Koophandel en Fabrieken. De laatst gedeponeerde voorwaarden zijn steeds van kracht, onder gelijktijdig vervallen van eerder gedeponeerde voorwaarden.
 17. Door de tankpas te gebruiken aanvaardt de klant onherroepelijk deze algemene voorwaarden en de toepasselijke prijzen, toelagen en kosten.

Groot-Ammers, Juli 2019